Trường hợp cá biệt, người dân vẫn được chính quyền xem xét cho tách thửa dù diện tích tách ra chỉ có 36 m2
  UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định mới quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10-2017.

  Theo đó, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60 m2, thị trấn là 80 m2 và xã là 100 m2; diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2, thị trấn là 500 m2 và xã là 1.000 m2.

  Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa ở cấp phường là 60 m2

  Trường hợp người dân muốn tách thửa đất A ra khỏi thửa đất B nhưng thửa A có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì thửa A phải hợp thửa với một thửa khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

  Đối với trường hợp cá biệt, UBND cấp huyện có thể lập hội đồng tư vấn xem xét cho tách thửa hay không. Tuy nhiên, diện tích đất ở thấp nhất được phép tách thửa trong trong trường hợp cá biệt cũng chỉ là 36 m2 (với điều kiện chiều rộng và chiều sâu thửa đất không dưới 4 m).

  N. Phú